Privacy Verklaring

Privacy verklaring

Inleiding

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en kandidaten die zich bij ons inschrijven. Het verzamelen, verwerken en beschermen van persoonsgegevens acht Pro Assistance van groot belang en rekent dit tot haar verantwoordelijkheid. Uiteraard zorgen wij ervoor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt  behandeld.

Pro Assistance B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking en is gevestigd aan de Van Heenvlietlaan 200, 1083 CM in Amsterdam.

Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking

Pro Assistance verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)      voor het in behandeling nemen van uw aanmelding, inschrijving of sollicitatie;

b)      voor het beoordelen van uw geschiktheid en beschikbaarheid in verband met de bemiddeling naar  één of meerdere opdrachtgevers;

c)       het inwinnen van informatie bij de door u opgegeven referenties;

d)      voor het aangaan van een bemiddelingsrelatie met u als kandidaat inclusief het onderhouden van deze relatie in het kader van carrière perspectief en het uitvoeren van administratieve activiteiten;

e)      om u voor te dragen bij potentiële opdrachtgevers;

f)       ten behoeve van het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst met een opdrachtgever;

g)      voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling inclusief het organiseren van bijeenkomsten, opleidingen en trainingen die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses;

h)       voor het uitvoeren van assessments of integriteitsonderzoeken;

i)        wanneer u contact opneemt met Pro Assistance. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, ons contactformulier invult, meedoet aan onderzoeken, als u zich aanmeldt voor onze  nieuwsbrief of als u ons via social media benadert;

Bovenstaande doeleinden worden gebaseerd op de grondslag uitvoering van de overeenkomst of ten behoeve van de precontractuele fase op verzoek van de betrokkene.

j)        voor de toezending van de door u aangevraagde e-mailnieuwsbrief;

Bovenstaande doeleinde is gebaseerd op de grondslag toestemming van de betrokkene.

k)      om u te informeren over nieuwe diensten van Pro Assistance, waarbij Pro Assistance rekening zal houden met uw voorkeuren en/of interesses;

l)        voor interne analyses zoals het verbeteren van onze website, de ontwikkeling van nieuwe diensten of marktonderzoek en voor het opstellen van managementinformatie.

Bovenstaande doeleinden worden gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang van verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvangers van persoonsgegevens

Pro Assistance kan uw persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers verstrekken:

– Opdrachtgevers in verband met een mogelijke plaatsing;

– Payroll organisatie(s) ten behoeve van het aangaan van de arbeidsovereenkomst en administratieve afhandeling van de arbeidsovereenkomst;

– Uitvoerders van web enabled tests.

Beveiliging

Pro Assistance heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Pro Assistance regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingeregeld, dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Pro Assistance toegang hebben tot uw gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Bewaartermijnen

Pro Assistance hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens de volgende bewaartermijnen:

– Financiële gegevens – wettelijke bewaartermijn;

– Contactgegevens van sollicitanten – 4 weken na afloop van sollicitatie termijn of ingeval van toestemming 5 jaar;

– Gegevens van geplaatste kandidaten – in het kader van carrière perspectief tot het moment kandidaat verzoekt om bemiddeling stop te zetten.

E-mail

Pro Assistance verzendt periodiek een e-mail nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt uitsluitend aan u toegezonden, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft gegeven. Uw toestemming kunt u op ieder moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in iedere nieuwsbrief of door een e-mail te verzenden aan [email protected] onder vermelding ‘Afmelden e-mail nieuwsbrief’.

Verzoeken tot inzage, rectificatie, verwijdering van gegevens, dataportabiliteit

Indien u op grond van de privacy wetgeving een van uw rechten wenst in te roepen dan kunt u bij Pro Assistance een verzoek indienen. Pro Assistance zal ervoor zorgen dat uw verzoek binnen de hiervoor geldende wettelijke termijnen wordt afgehandeld.

Voor inzage verzoeken geldt dat deze uitsluitend door Pro Assistance in behandeling worden genomen indien het verzoek schriftelijk is gedaan en een kopie ID bewijs is meegezonden. Alleen op deze wijze kunnen wij uw identiteit verifiëren. Aangezien wij geen wettelijke grondslag hebben om uw Burger Service Nummer (BSN) te verwerken, adviseren wij u nadrukkelijk om dit nummer en uw foto op het kopie af te schermen.

Indien uw gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Daarnaast hebt u het recht op verwijdering van uw gegevens. Verwijdering van gegevens is uitsluitend mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake meer is van het nakomen van (financiële) verplichtingen.

Ingeval u een verzoek doet op uw recht van dataportabiliteit, dan verzoeken wij u bij uw verzoek aan te geven in welke vorm u de gegevens wenst te ontvangen: CSV of Excelbestand.

Bovengenoemde verzoeken kunt u zenden aan Pro Assistance B.V., Van Heenvlietlaan 200, 1083 KC Amsterdam of [email protected] onder vermelding van “verzoek”. Uw verzoeken worden door ons kosteloos afgehandeld, tenzij een verzoek niet-proportionele kosten met zich meebrengt. In die gevallen behouden wij ons het recht voor de met het verzoek samenhangende kosten bij u in rekening te brengen.

Recht van verzet

Indien u helemaal geen informatie over (nieuwe) diensten wilt ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen aan [email protected] onder opgave van uw volledige adresgegevens en te vermelden “Blokkering”.

Social Media

Pro Assistance gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen de dialoog aan met bezoekers over haar organisatie of haar diensten. Het doel hiervan is om nuttige informatie te bieden of om vragen te beantwoorden die via social media kenbaar worden gemaakt. Pro Assistance volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Pro Assistance spant zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief in te gaan op individuele, relevante vragen en om opmerkingen te beantwoorden. Pro Assistance behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Bij het beantwoorden van vragen of bij het geven van reacties, kan Pro Assistance (persoons-) gegevens vastleggen. Uiteraard zullen deze in overeenstemming met dit Privacy statement worden verwerkt.

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens

ndien u van mening bent dat Pro Assistance in strijd handelt met dit privacy statement, privacy wetgeving of  de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kun u te allen tijde een klacht bij ons indienen. Uw klacht kunt u zenden aan: Pro Assistance,  [email protected] onder vermelding van “klacht”. Wij nemen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling.

Daarnaast hebt u tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bij het beantwoorden van vragen of bij het geven van reacties, kan Pro Assistance (persoons-) gegevens vastleggen. Uiteraard zullen deze in overeenstemming met dit Privacy statement worden verwerkt.

Vragen

Daarnaast hebt u tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Bij het beantwoorden van vragen of bij het geven van reacties, kan Pro Assistance (persoons-) gegevens vastleggen. Uiteraard zullen deze in overeenstemming met dit Privacy statement worden verwerkt.

Gebruik van cookies

Pro Assistance maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door Pro Assistance. Het Cookiestatement kunt u op de website van Pro Assistance vinden.

Wijzigingen

Pro Assistance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en/of Cookiestatement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Indien Pro Assistance een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Pro Assistance uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken in onze nieuwsbrief en door berichtgeving op onze website.

 

Amsterdam, mei 2018

Solliciteren

“*” verplicht veld